De site www.toocamp.com wordt gepubliceerd door TOOCAMP, SARL au capital de 50 000 euro, SIRET 504 866 658 00017 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR8250486665800017.
Toocamp.com is een site van de Webedia Group, SA met een kapitaal van 572 884 euro, geregistreerd bij de R.C.S. van Nanterre onder het nummer 501 106 520, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de 2 rue Paul Vaillant Couturier, CS60102 92532 Levallois-Perret Cedex, BTW Intracommunautair nummer FR 89 501 106 520.
Tel: 0.811.69.41.42.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de website www.toocamp.com of van de inhoud ervan (teksten, logo's, foto's, structuur, enz.), op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TOOCAMP, is verboden en vormt een inbreuk op de intellectuele en industriële eigendom.

Auteursrechten :

Het merk TOOCAMP en de logo's op de site zijn handelsmerken (al dan niet halfcijfermatig) en gedeponeerd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's gemaakt van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Toocamp is verboden, in de zin van de artikelen L.713-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

De presentatie en de inhoud van deze site vormen samen een werk beschermd door de geldende wetten op intellectuele eigendom, waarvan Toocamp de eigenaar is. Het gebruik of de reproductie, zelfs gedeeltelijk, van teksten, foto's of grafieken die het bevat is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toocamp, en kan een inbreuk vormen die strafbaar is door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Evenzo is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden.
De databanken op de website Toocamp.com worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de Code de la Propriété intellectuelle (IPC). In het bijzonder is het opvragen en hergebruik, kwantitatief of kwalitatief substantieel, van de inhoud van de databanken op deze internetsite verboden. Elke overtreder wordt bestraft met de sancties bedoeld in de artikelen L.343-1 en volgende van het Wetboek van de Intellectuele Eigendom

Fotocredits :

Touroperators, ketens en campings vermeld op toocamp.com

Toegangsrechten :

De informatie die u ons verstrekt wordt niet aan derden doorgegeven. Deze informatie zal door Toocamp als vertrouwelijk worden beschouwd. Ze zullen enkel gebruikt worden door de interne diensten van Toocamp, om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden aan de internetgebruikers van Toocamp te versterken en te personaliseren volgens uw criteria.

Toocamp zet zich in om de privacy van haar gebruikers te beschermen door de huidige regelgeving na te leven. In die zin is het gebied gedeclareerd bij de CNIL, waarvan het nummer 1330705 is.

Het bedrijf Toocamp, verantwoordelijk voor de verwerking, implementeert een verwerking van persoonsgegevens met het oog op het communiceren per e-mail geselecteerde commerciële aanbiedingen aan haar partners. U kunt uw instemming of weigering uiten tijdens uw registratie of op elk ander moment.

De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor Toocamp en haar dienstverleners en zakenpartners. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van uw verzameling of uw laatste contact met Toocamp.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 26 april 2016 heeft u het recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking, overdracht van uw gegevens en het recht om niet het voorwerp uit te maken van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Enkel u kunt deze rechten uitoefenen op basis van uw eigen gegevens door contact op te nemen met Toocamp, Le Decisium Bat B2 1 rue Mahatma Gandhi 13090 Aix-en-Provence of op droits@toocamp.com in de onderwerpregel van de brief "Droit des personnes" en een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

Beperking van aansprakelijkheid :

De site is bedoeld om de gebruiker te helpen bij het kiezen van zijn huurverblijf op een camping op het internet. De site geeft een overzicht van verschillende reisaanbiedingen die door partners worden voorgesteld (handelssites waarnaar wordt verwezen in toepassing van een relatiecontract). De site is niet exhaustief van het volledige aanbod dat beschikbaar is op het internet.
De website, de aangeboden informatie en de aangeboden functies zijn in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. De Toocamp vergelijker stelt alles in het werk om alle aanbiedingen van haar partners elke 24 uur bij te werken om een zo actueel mogelijk aanbod te hebben.

Getoonde prijzen zijn inclusief toeristenbelasting maar exclusief reserveringskosten. De getoonde prijzen zijn de prijzen die worden teruggewonnen door toocamp en zoals verspreid op de sites van de toocamp leveranciers. Toocamp kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor enig prijsverschil tussen de prijzen verkregen op de website van haar partners en deze uitgedrukt op de website toocamp.com.

Toocamp wijst daarom alle verantwoordelijkheid voor deze inhoud af en staat niet in voor de waarheidsgetrouwheid of volledigheid van deze informatie. Deze ontslaan Toocamp op geen enkele wijze van haar verantwoordelijkheid voor de feitelijke of veronderstelde kwaliteit van de producten waarnaar op de site wordt verwezen. Alle informatie met betrekking tot de toeristische diensten van de partners van de Toocamp.com site wordt te goeder trouw verstrekt, zonder enige garantie op de juistheid van de beschrijvingen, prijzen en/of beschikbaarheid die slechts ter indicatie en zonder verbintenis van de Toocamp.com site worden vermeld.

De zoekresultaten van Toocamp zijn standaard gesorteerd op prijs. De gebruiker kan de resultaten echter rangschikken zonder tussenkomst van Toocamp. De vergelijking is totaal subjectief en Toocamp levert geen vooropgezette waarde op. Toocamp.com heeft ook betaald advertenties die duidelijk zijn geïdentificeerd.

Er worden geen toeristische diensten verkocht op de Toocamp.com website. Gebruikers die meer informatie wensen over hun verblijf worden in contact gebracht met de site van de partner die de gevraagde dienst commercialiseert. Indien de gebruiker instemt met de inschrijving op de door de partner aangeboden dienst, wordt de transactie geacht uitsluitend te zijn gesloten tussen de partner en de gebruiker. In overeenstemming met de wet, kan Toocamp op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door fouten of weglatingen gevonden op deze website, in de verstrekte informatie of in de aangeboden kenmerken.

Toocamp behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra ze op de site zijn gepubliceerd. De raadpleging van de site na deze wijzigingen impliceert automatisch de aanvaarding ervan. Toocamp behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat Toocamp hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld door de bezoeker van de site, de inhoud of kenmerken van de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.